top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Flexjobs Consulting v.o.s., se sídlem Jansova 641, 198 00 Praha 9 - Hostavice IČ: 09278222 DIČ: CZ09278222 (dále jen „Správce"), je provozovatelem internetové stránky a správcem osobních údajů, která je dostupná na internetové stránce https://www.flexjobs.cz (dále jen „Webová stránka") zaměřená na konzultační a tréninkové činnosti pro firmy a jednotlivce.

 1. Flexjobs Consulting v.o.s. je správcem osobních údajů fyzických osob přicházejících z Webové stránky a tyto údaje zpracovává v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle nařízení č. 2016/676 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 2. Zpracovávané osobní údaje:

  1. a)  Registrační údaje – osobní údaje nutné k registraci do Webové stránky – zejména

   pak emailová adresa, jméno, příjmení, telefon apod. (dále jen “Osobní údaje”).

  2. b)  Údaje zanalýzy webových stránek a cookies – informace získané pomocí automatizovaných nástrojů za účelem vylepšování funkcionality Webové stránky,

   přidané hodnoty pro Uživatele a pro marketingové účely.

 3. Osobní údaje jsou používány výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, jak je

  popsáno v tomto dokumentu.

 4. Osobní údaje zajímají především nás, Flexjobs Consulting, v.o.s. Chceme poskytovat,

  co nejlepší službu jak jednotlivcům, tak firmám. Dodržování mlčenlivosti v oblasti

  osobních dat je pro nás standardem.

 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po uplynutí této doby

  budou osobní údaje zlikvidovány.

 6. Kontaktní údaje (emailová adresa) používáme též za účelem šíření obchodních

  sdělení týkající se našich služeb, případně podobných služeb našich partnerů. Každý má právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním zprávy na adresu tymflexjobs@flexjobs.cz.

 7. Společnost Flexjobs Consulting, v.o.s. má přijata veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Máme aplikovány bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu dat. Flexjobs Consulting, v.o.s. zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně a nepředává osobní údaje do zahraničí.

 8. Ke zpracování osobních údajů používáme služby externích dodavatelů. Ty však s daty dál nemanipulují a nemohou je bez souhlasu dál šířit ani je využívat pro jakékoli jiné účely. Všichni tito dodavatelé poskytují dostatečné záruky, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy. Jedná se o tyto subjekty:

  Google LLC (Google Analytics, on-line marketing),

Facebook Ireland Ltd. (on-line marketing), Seznam.cz, a.s. (on-line marketing), Microsoft Česká republika

9. Flexjobs Consulting, v.o.s. garantuje při zpracování práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak:

 • -  právo na přístup kosobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě

  omezení zpracování

 • -  právo vznést námitku proti zpracování

 • -  právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

  čitelném formátu

 • -  právo na výmaz osobních údajů

 • -  právo vznést stížnost k dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů),

  pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů bylo provedeno způsobem

  porušujícím platné předpisy.

 1. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním

  emailu na emailovou adresu uvedenou na Webové stránce (tymflexjobs@flexjobs.cz). Osobní údaje jsou odstraněny neprodleně po doručení odvolání souhlasu na Webové stránce.

 2. Cookies: Pro efektivní analýzu Webové stránky a mapování potřeb jejich uživatelů používáme cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení Uživatele a slouží nikoli k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Webové stránce. Nastavení cookies můžete sami ovlivnit a podle potřeby jej kdykoliv změnit ve svém prohlížeči. Změna cookies může mít dopad na fungování a zobrazování Webové stránky.

 3. Společnost Flexjobs Consulting, v.o.s. je oprávněna tento dokument měnit nebo doplňovat; změny pak nabývají účinnosti zveřejněním na Webové stránce.

Tento dokument nabývá platnosti 9. června 2021. Privacy Policy

Flexjobs Consulting Partnership, with its registered office at Jansova 641, 198 00 Prague 9 - Hostavice, IN: 09278222 TN: CZ09278222 (hereinafter referred to as the "Administrator"), is the operator of the website and the administrator of personal data available on the website https: //www.flexjobs.cz (hereinafter referred to as the "Website") focused on consulting and training activities for companies and individuals.

1. Flexjobs Consulting Partnership is the administrator of personal data of natural persons coming from the Website and processes this data in accordance with the provisions of Act

No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection, as amended and pursuant to Regulation No. 2016/676 of the European Parliament and the Council of the EU on individuals regarding the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
2. Personal data processed:

a) Registration data - personal data necessary for registration on the Website - especially the email address, name, surname, telephone, etc. (hereinafter referred to as “Personal Data”). b) Data from the analysis of websites and cookies - information obtained using automated tools to improve the functionality of the Website, added value for Users and for marketing purposes.

3. Personal data is used exclusively for the purpose for which it was provided, as described in this document.
4. Personal data are of particular interest to us, Flexjobs Consulting Partnership. We want to provide the best possible service to both individuals and companies. Adherence to confidentiality in the area of personal data is a standard for us.

5. Personal data will be processed for the time strictly necessary, after which time the personal data will be destroyed.
6. We also use contact details (email address) for the purpose of disseminating business communications regarding our services or similar services of our partners. Everyone has the right to refuse to send business messages at any time via a link in the business message or by sending a message to the address tymflexjobs@flexjobs.cz.

7. Flexjobs Consulting, Partnership has taken all technical and organizational measures to ensure the protection of personal data in accordance with applicable law. We have security mechanisms in place to ensure data protection. Flexjobs Consulting, Partnership processes personal data automatically and manually and does not transfer personal data abroad.

8. We use the services of external suppliers to process personal data. However, they do not further manipulate the data and cannot further disseminate it without their consent or use it for any other purpose. All these suppliers provide sufficient guarantees that the processing takes place only to the extent required by law. These entities are:

Google LLC (Google Analytics, online marketing), Facebook Ireland Ltd. (online marketing), Seznam.cz, Plc. (online marketing),
Microsoft Czech Republic

9. Flexjobs Consulting, Partnership guarantees during the processing of the rights granted to data subjects according to the valid legislation, in particular:
- the right to access, rectify or delete personal data or to restrict processing
- the right to object to the processing

- the right to data portability in a structured, commonly used and machine-readable format - the right to delete personal data

- the right to lodge a complaint with the supervisory authority (Office for Personal Data Protection) if it considers that the processing of personal data has been carried out in a manner in breach of the applicable rules.
10. The User may at any time revoke the consent to the processing of personal data by sending an email to the email address provided on the Website (tymflexjobs@flexjobs.cz). Personal data is deleted immediately upon receipt of the revocation of consent on the Website.

11. Cookies: We use cookies to effectively analyze the Website and map the needs of its users. A cookie is a small file that a website stores on the hard drive of a user’s device and is used not to obtain personal data about users, but to distinguish individual Users accessing the Website. You can influence the cookie settings yourself and change it at any time in your browser as needed. Changing cookies may affect the operation and display of the Website. 12. Flexjobs Consulting, Partnership is entitled to amend or supplement this document; the changes then take effect upon publication on the Website.

This document enters into force on 9 June 2021.

bottom of page